Raid Sahara Tour Maroc 2018 Jour 6

Raid Sahara Tour Maroc 2018 Jour 6

Raid Sahara Tour Maroc 2018 Jour 6, les dunes de Chegaga Foum Zguid par la piste du Dakar…